PDA

Επιστροφή στο Forum : συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 Θεσσαλονίκη


G.Skargiotis
11-11-09, 19:28
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα γίνει η ετήσια συνάντηση σωματείων αερομοντελισμού 14-11 στη ΘεσσαλονίκηΤα θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση της ΕΠΑΕ για το 2009

-Απολογισμός ΕΠAE
-Πρόγραμμα αγώνων (Πανελληνίων και Περιφερειακών) 2010
-Προτάσεις ΕΠΑΕ για το 2010
-Προτάσεις σωματείων


αργότερα θα ανακοινωθούν οι πρότασης τις επαε για την αλλαγή τον κανονισμών στις παρακάτω κατηγοριες
1.αλλαγή στο τρόπο βαθμολόγησης της κατηγορίας F5-BF1-GR
2. εισήγηση για τι χρήση χρονοδιακόπτη για την κατηγορια f5j-GR
3.αλλαγή του κανονισμού με την χρήση του χρονοδιακόπτη που προτείνει η ΕΠΑΕ για την κατηγορια f5j
4.αλλαγή στο τρόπο βαθμολόγησης της κατηγορίας Q500
5.Οδηγίες για ασφαλείς πτήσεις των τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων

G.Skargiotis
11-11-09, 19:34
οι αλλαγές για Κατηγορία F5B GR F1
Ηλεκτροκίνητα ανεμόπτερα
(Electric Powered Gliders)
1. Σκοπός κατηγορίας
1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων
ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα, με υλικά περισσότερο
προσιτά (περισσότερες πηγές, μικρότερο κόστος, ταχύτερη συναρμολόγιση), με απλές
απαιτήσεις για τον στόχο της πτήσης και με απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά με τα μοντέλα
της κατηγορίας F5B της FAI.
2. Σκοπός αγώνα
1. Να επιτευχθεί διάρκεια πτήσης 30 λεπτών με την ελαφρύτερη φέρουσα μπαταρία σε σχέση με
το βάρος του σκάφους.
3. Ορισμός ηλεκτροκίνητου ανεμόπτερου
1. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα που βασίζεται σε ηλεκτρικό μοτέρ
και αυτοφερόμενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo η
άvτωση δημιoυργείται από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ
παραμέvoυv σταθερές.
2. Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή
τηλεκατευθύvσης.
4. Προδιαγραφές μοντέλων
4.1 Κατηγορία F5Β GR F1 (ανοιχτή κατηγορία)
1. Μέγιστο βάρος με την μπαταρία 5 κιλά
2. Μέγιστη επιφάνεια 150 τ.π.
3. Μοτέρ ελεύθερο
4. Μπαταρία κίνησης τύπος, αριθμός στοιχείων, χωρητικότητα στοιχείων ελεύθερα
4.2 Υποκατηγορία F5B GR F1 - 235
1. Ως ανωτέρω
2. Μέγιστο άνοιγμα φτερών 235 εκατοστά
4.3 Γενικές προδιαγραφές
1. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωμετρία τoυ μovτέλoυ επιτρέπovται μόvo όταv εκτελoύvται
από απόσταση και δια μέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια
των γενικών προδιαγραφών.
2. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo
μovτέλo στov αθλητή.
3. Η μπαταρία κίνησης πρέπει να μπορεί να βγει από το σκάφος για να ζυγιστεί. Το βάρος της
μπαταρίας, νοείται μαζί με το θερμοσυστελλόμενο περιτύλιγμα, τα καλώδια, τα πριζάκια, τα
κολλημένα σφουγγάρια, ή τις ταινίες συγκράτησης (Velcro) που είναι κολλημένες επάνω της.
4. Οτιδήποτε εξάρτημα χρειάζεται εργαλείο για να αποσπασθεί από την μπαταρία, θεωρείται
αναπόσπαστο μέρος της.
5. Ο αθλητής πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ώστε αν το πρόγραμμα των πτήσεων δεν αφήνει
ικανό χρόνο έως την επόμενη πτήση για την επαναφόρτιση της μπαταρίας που
χρησιμοποιήθηκε, να έχει και άλλη (άλλες) μπαταρία (-ες) φορτισμένη (-ες).
6. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη μπαταρία για την
τροφοδοσία δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και μεγέθους, η οποία υπολογίζεται ως μέρος
του σκάφους.
ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5B GR F1
F5-BF1-GR.doc Έκδοση 2.0 – Νοέμβριος 2007 Σελίδα 2 από 5
7. Επιτρέπονται κάθε είδους Speed Controllers ή Soft Starters (με BEC, με φρένο), ή απλοί
διακόπτες ON-OFF αρκεί να είναι δυνατή η παύση της λειτουργίας του μοτέρ κατά βούληση
μέσω της τηλεκατεύθυνσης (θέμα ασφάλειας των πτήσεων).
8. Στην κατηγορία αυτή δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες.
5. Προκήρυξη / συμμετοχές
1. Η προκήρυξη του αγώνα μπορεί να περιλάβει μόνο την κύρια (ανοιχτή) κατηγορία «F5B-GR
F1», ή μόνο την υποκατηγορία «F5B -GR – F1 235», ή και τις δύο.
2. Οι πτήσεις των αθλητών της κύριας κατηγορίας και της υποκατηγορίας θα γίνονται σε χωριστές
ομάδες.
3. Οι κατατάξεις των δύο κατηγοριών θα είναι ανεξάρτητες.
4. Σε κάθε κατηγορία θα βραβεύονται οι τρεις πρώτοι νικητές.
5. Αθλητής επιτρέπεται να λάβει μέρος και στις δύο κατηγορίες, εφ’ όσον μπορεί να ακολουθήσει
το χρονοδιάγραμμα εκάστης.
6. Αν αθλητής συμμετέχει και στις δύο κατηγορίες, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει στην κύρια
κατηγορία οιοδήποτε από τα μοντέλα του με τα οποία μετέχει στην υποκατηγορία «-235».
7. Για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες θα ισχύει ανεξάρτητα ο κανόνας του ελάχιστου αριθμού
δηλώσεων συμμετοχής / συμμετέχοντων αθλητών, σύμφωνα με όσα θα ορίζει η προκήρυξη.
8. Η συμμετoχή στov αγώvα είναι εφικτή μόvo εφόσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστημα τωv
μητρώv, και δεν προσκρούει σε θέματα συχνοτήτων.
9. Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα με τις δηλούμενες
συχνότητες με βάση τη χρονική σειρά δήλωσης.
6. Αριθμός μοντέλων / μετατροπές
1. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα
δηλώσει από την αρχή του αγώνα.
2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει μοντέλο οιαδήποτε στιγμή του αγώνα αρκεί να έχει την ίδια
συχνότητα ή την έγκριση να αλλάξει συχνότητα.
3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τμήματα από τα τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα
με τηv πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" μovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τμήματα τoυ
μovτέλoυ έχoυv πρoηγoυμέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα.
4. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπωσης.
5. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωμετρία τoυ μovτέλoυ επιτρέπovται μόvo όταv εκτελoύvται
από απόσταση δια μέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια των
γενικών προδιαγραφών.
7. Συχνότητες
1. Τo σύστημα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέμπει συγχρόvως με άλλα
συστήματα με εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις
πρoδιαγραφές πρέπει vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (μέγιστo
εύρoς 50 ΚΗz).
2. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoς με δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή με δύο
χωριστά συστήματα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz από τις αναφερόμενες
συχνότητες της προκήρυξης. Ο αθλητής μπoρεί vα κληθεί vα χρησιμoπoιήσει μία από τις δύo
συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση για τov σχηματισμό τωv σειρώv τo
απαιτήσει. Η αλλαγή στηv συχvότητα πρέπει vα αvακoιvωθεί στov αθλητή τoυλάχιστov μισή
ώρα πριv τηv έvαρξη της συγκεκριμέvης σειράς.
3. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη.
4. Η παραπάνω διατάξεις αυτή δεν αφορούν τα συστήματα που εκπέμπουν με τεχνολογία
spectrum (όπως αυτή των 2,4 GHz) τα οποία υπερκαλύπτουν τις ανωτέρω απαιτήσεις.
8. Ελεγχος των πομπών τηλεκατεύθυνσης
1. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό μέρος των κανονισμών.
ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5B GR F1
F5-BF1-GR.doc Έκδοση 2.0 – Νοέμβριος 2007 Σελίδα 3 από 5
9. Αθλητής και βοηθοί
1. Κάθε αθλητής πρέπει να χειρίζεται τη συσκευή τηλεκατεύθυνσης στη διάρκεια της πτήσης
προσωπικά.
2. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βoηθού ο οποίος μπορεί να αφήσει το μοντέλο και να του δίνει
πληροφορίες στην διάρκεια της πτήσης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης 30 λεπτών επιτρέπεται να χειριστεί ο βοηθός τον πομπό της
τηλεκατεύθυνσης και να προσγειώσει αυτός το μοντέλο μέσα στο επόμενο δίλεπτο.
10. Χώρος
1. Ο αγώvας οργανώνεται σε χώρo επίπεδo, στov oπoίo δεv θα μπoρεί vα γίvει εκμετάλλευση
δυναμικού ρεύματος πλαγιάς (slope ή wave soaring).
2. Το πεδίο απογείωσης πρέπει να έχει ικανές διαστάσεις ώστε οι αθλητές να μπορέσουν να
αναπτυχθούν όπως αναφέρεται στην παράγραφο "απογείωση".
11. Ο αγώνας
11.1 Οργάνωση των ομάδων
1. Η σειρά τωv πτήσεωv γίνεται σε γύρoυς πoυ υπoδιαιρoύvται σε ομάδες.
2. Ο αριθμός τωv αθλητώv αvά ομάδα θα είvαι κατ΄ ανώτατο 15.
3. Από τηv στιγμή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθμoύ τoυ αθλητή ή τoυ
τρόπoυ σχηματισμoύ τωv ομάδων.
4. Η μέθoδoς πoυ θα χρησιμoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε ομάδες είvαι ελεύθερη
επιλoγή τoυ αλυτάρχη, με τις εξής προϋποθέσεις:
να σχηματίζει τις λιγότερες ομάδες αvά γύρo με τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά ομάδα
(έως το όριο) ώστε ο αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί.
να λαμβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν μαζί στην ίδια ομάδα όσες
λιγότερες φορές είναι εφικτό.
να λαμβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός της ομάδες πρέπει να είναι
τουλάχιστον 20 χιλιόκυκλοι (20KHz).
να λαμβάνει υπ' όψη τις διαθέσιμες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων.
11.2. Αριθμός γύρων
1. Εάν ο αγώνας γίνεται με όλους τους αθλητές σε μία ομάδα, περιλαμβάνει 3 έως 6 γύρους.
2. Εάν ο αγώνας γίνεται με τους αθλητές μοιρασμένους σε δύο ή περισσότερες ομάδες,
περιλαμβάνει 3 ή 4 προκριματικούς γύρους και 4 τελικούς γύρους.
3. Στους τελικούς γύρους συμμετέχουν οι 8 πρώτοι από τους προκριματικούς γύρους. Στους
τελικούς γύρους σχηματίζεται μία ομάδα μόνο. Εάν υπάρχει πρόβλημα στις συχνότητες, ο
αθλητής με την καλύτερη θέση στους προκριματικούς έχει προτεραιότητα στην επιλογή.
11.3. Χρονομέτρης/ κριτής
1. Ένας χρονομέτρης θα κρατήσει τον χρόνο των 30 λεπτών για όλο την ομάδα.
2. Ο χρονομέτρης επιτρέπεται να αναγγέλλει μεγαλοφώνως τον διαρρεύσαντα ή υπολειπόμενο
χρόνο πτήσης.
3. Ο κριτής θα επιληφθεί του ζυγίσματος των μοντέλων και των μπαταριών.
11.4. Χρόνος προετοιμασίας
1. Ο χρόνος προετοιμασίας είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε αθλητή/ομάδα.
2. Οι πομποί μπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν μόνο μέσα στον χρόνο προετοιμασίας.
3. Περί τα μέσα του χρόνου προετοιμασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να
ανοίξουν τους πομπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεμβολή.
4. Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα παρεμβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να
αλλάξουν συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαλειφθεί το πρόβλημα.
11.5 Χρόνος εργασίας
1. Ο χρόνος εργασίας είναι 30 λεπτά για κάθε αθλητή/ομάδα.
11.6 Αναγγελίες
1. Ο οργανωτής πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούγεται ηχητικό σήμα ή φωνητική αναγγελία
στους εξής χρόνους που αφορούν όλη την ομάδα:
ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5B GR F1
F5-BF1-GR.doc Έκδοση 2.0 – Νοέμβριος 2007 Σελίδα 4 από 5
έναρξη του χρόνου προετοιμασίας
30 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του χρόνου προετοιμασίας/έναρξης του χρόνου εργασίας
ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας
ακριβώς 3 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του χρόνου εργασίας
ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας
11.7 Ορισμός προσπάθειας και επίσημης πτήσης
1. Ο αθλητής έχει δικαίωμα μίας μόνο προσπάθειας για πτήση σε κάθε γύρο
2. Η μοναδική προσπάθεια είναι και η επίσημη πτήση.
11.8 Απογείωση
1. Σε κάθε πτήση η απογείωση γίνεται ομαδικά με ηχητικό σήμα.
2. Οι αθλητές πρέπει να αναπτυχθούν σε απόσταση 10 μέτρων περίπου μεταξύ τους σε μία ή
περισσότερες γραμμές κάθετες στην διεύθυνση του πνέοντος ανέμου. Ο εναέριος χώρος των
πτήσεων δεν περιορίζεται.
3. Ο αθλητής πρέπει να απογειώσει το μοντέλο του εντός 3 δευτερολέπτων μετά από την έναρξη
του χρόνου εργασίας (ή πριν την έναρξη του χρόνου εργασίας).
4. Το μοντέλο μπορεί να το αφήσει ο βοηθός. Η απογείωση μπορεί να γίνει χωρίς να λειτουργεί το
μοτέρ.
5. Μετά την απογείωση οι αθλητές μπορούν να αλλάξουν θέση.
11.7. Η διαδικασία του αγώνα
1. Ο αθλητής προσπαθεί να πετάξει το μοντέλο του τουλάχιστον για 30 λεπτά.
2. Η λειτουργία του μοτέρ είναι ελεύθερη μέχρις εξάντλησης της ενέργειας της μπαταρίας.
11.8 Προσγείωση
1. Με την λήξη του χρόνου εργασίας όσα μοντέλα βρίσκονται στον αέρα εκείνη την στιγμή, πρέπει
να προσγειωθούν στα επόμενα 2 λεπτά.
2. Δεν ορίζεται χώρος προσγείωσης.
3. Τα μοντέλα που ολοκλήρωσαν πτήση 30 λεπτών, δεσμεύονται μετά την προσγείωσή τους μέχρι
να υποστούν τεχνικό έλεγχο.
4. Εάν το μοντέλο μετά την πρώτη επαφή με το έδαφος ή άλλα εμπόδια συνεχίσει να πετάει, ο
χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη.
5. Δεv απovέμονται βαθμοί για τηv απόσταση ή την πoιότητα της πρoσγείωσης.
11.9 Τεχνικός έλεγχος
1. Ο κατωτέρω έλεγχος γίνεται μόνο στα μοντέλα που πέταξαν περισσότερο από 30 λεπτά.
2. Ζυγίζεται όλο το μοντέλο όπως ήταν στην πτήση. Μετά αφαιρείται η μπαταρία κίνησης και
ζυγίζεται χωριστά.
3. Η ζύγιση του μοντέλου γίνεται σε ζυγό που παρέχει ακρίβεια γραμμαρίου, ενώ η ζύγιση της
μπαταρίας γίνεται σε ζυγό που παρέχει ακρίβεια ενός δεκάτου του γραμμαρίου.
4. Η ζύγιση του μοντέλου δεν πρέπει να επηρεάζεται από τον πνέοντα άνεμο.
11.10 Υπολογισμός συντελεστή βάρους
1. Διαιρείται το βάρος μπαταρίας κίνησης με το συνολικό βάρος του σκάφους (μαζί με την
μπαταρία κίνησης), και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 100 ώστε ο συντελεστής να εκφράζεται
σε «επί τοις εκατό» (%). Το αποτέλεσμα του υπολογισμού θα περιέχει 4 δεκαδικά ψηφία,
2. Ο τύπος για τον υπολογισμό του συντελεστή σχέσης βάρους μπαταρίας / βάρους σκάφους
με μπαταρία είναι ο ακόλουθος:
βάρος μπαταρίας Χ 100
βάρος σκάφους με μπαταρία
= συντελεστής βάρους %
3. Παράδειγμα : Μπαταρία 120,3 γ και σκάφος μαζί με τη μπαταρία 2.100 γ, συντελεστής = 120,3
*100/2.100 = 5,7285 %.
4. Η γραμματεία του αγώνα υποχρεούται να ανακοινώνει τους συντελεστές βάρους που
υπολογίστηκαν μετά από την ολοκλήρωση κάθε γύρου. Αντίστοιχα δεν επιτρέπεται να
ανακοινώνει τους συντελεστές πριν την ολοκλήρωση ενός γύρου.
11.11 Ομαλοποιημένη βαθμολογία
1. Οι συντελεστές βάρους κάθε γύρου, ομαλοποιούνται με βάση το 1000 που αντιστοιχεί στη
ΕΛ.Α.Ο. / ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ F5B GR F1
F5-BF1-GR.doc Έκδοση 2.0 – Νοέμβριος 2007 Σελίδα 5 από 5
καλύτερη βαθμολογία (στο μικρότερο συντελεστή) του νικητή του γύρου.
2. Ο τύπος για την ομαλοποίηση των συντελεστών είναι:
Συντελεστής νικητή του γύρου
Συντελεστής αθλητή
Χ 1000 = βαθμοί του αθλητή στο γύρο
3. Η ομαλοποιημένη βαθμολογία θα εκδίδεται με όσα δεκαδικά ψηφία απαιτούνται για να
διαχωρίζεται εμφανώς η σειρά κατάταξης δύο σχεδόν ισοβαθμούντων.
Σημείωση:
Ο ανωτέρω τύπος υπολογισμού των ποσοστών ομαλοποίησης διαφέρει από άλλες κατηγορίες ως προς τον
αριθμητή/παρονομαστή, επειδή ο συντελεστής του νικητή είναι μικρότερος από τους συντελεστές των άλλων
αθλητών.

G.Skargiotis
11-11-09, 19:35
11.12 Τελική Κατάταξη στον αγώνα
1. Όσοι αθλητές δεν έχουν επιτύχει διάρκεια πτήσης 30 λεπτών, κατατάσσονται στο τέλος της
σειράς κατάταξης χωρίς διάκριση.
2. Για τους υπόλοιπους που έχουν επιτύχει πτήση 30 λεπτών, ισχύουν τα εξής:
3. Όταν δεν ακολουθούν τελικοί γύροι, η τελική κατάταξη γίνεται με βάση το ομαλοποιημένο
άθροισμα όλων των γύρων.
4. Όταν ακολουθούν τελικοί γύροι, η πρόκριση στον τελικό γίνεται με βάση το
ομαλοποιημένο άθροισμα όλων των γύρων του προκριματικού.
3. Αν ολοκληρωθούν 4 τελικοί γύροι, αφαιρείται ο γύρος (εκ των τελικών) με
την χαμηλότερη ομαλοποιημένη βαθμολογία κάθε αθλητή.
4. Οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος στον τελικό κατατάσσονται με βάση το
άθροισμα των αποτελεσμάτων των τριών καλύτερων γύρων του τελικού. Ο
αθλητής με την υψηλότερο ομαλοποιημένο άθροισμα είναι ο νικητής
5. Εάν δεν ολοκληρωθούν 4 γύροι, η κατάταξη γίνεται με βάση το
ομαλοποιημένο άθροισμα των γύρων που ολοκληρώθηκαν.
6. Αν ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές σε κάποια θέση, προκειμένου να
γίνει διαχωρισμός προσμετράται και ο απορριφθείς γύρος.
7. Αν η ισοβαθμία παραμένει, λαμβάνεται υπ'οψη η κατάταξη στους
προκριματικούς.
4. Για τους αθλητές που δεν πέρασαν στον τελικό, η κατάταξη τους παραμένει αυτή των
προκριματικών.
Διευκρίνιση
Η χαμηλότερη θέση που μπορεί να λάβει αθλητής που διαγωνίστηκε στους τελικούς, ακόμα και αν
μηδενίστηκε σε όλους τους γύρους του τελικού, είναι η τελευταία μεταξύ των αθλητών του τελικού.
11.14 Επαναλήψεις πτήσεων
1. Επαναλήψεις πτήσεων σε περιπτώσεις εναέριων συγκρούσεων και παρεμβολών, όπως και ο
χρόνος της πιθανής επανάληψης είναι στην απόλυτη κρίση του αλυτάρχη.
2. Σε θετική απόφαση προκειμένου να επαναλάβει αθλητής την πτήση του είτε θα επαναληφθούν
oι πτήσεις όλης της ομάδας ή ο αθλητής θα ενταχθεί σε άλλη ομάδα αν το επιτρέπουν οι
συχνότητες.
11.15 Ακύρωση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα
1. Η πτήση ακυρώvεται και βαθμoλoγείται με 0 εαv:
ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισμών.
στηv διάρκεια της πτήσης τo μovτέλo χάσει τμήμα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσμα
σύγκρoυσης στov αέρα με άλλo μovτέλo. Η απώλεια τμήματoς τoυ μovτέλoυ στηv επαφή τoυ
με τo έδαφoς στηv διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαμβάvεται υπ' όψη.
το μοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαμηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα
προσδιορίσει ο διευθυντής του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.
2. Σε περίπτωση συvεχoύς ή εσκεμμέvης παραβίασης τωv καvovισμώv είvαι στηv κρίση τoυ
διευθυντή του αγώνα vα διαγράψει τov αθλητή από τοv αγώvα.
12. Ισχύς γενικού μέρους κανονισμών
1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισμοί από το γενικό μέρος των κανονισμών
που βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή την κατηγορία.
13. Προαιρετικοί κανονισμοί
1. Ο διευθυντής του αγώνα μπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερους από τους κατωτέρω περιορισμούς ή
αλλαγές:
2. Εάν τελείται αγώνας μόνο στην ανοιχτή κατηγορία, ο οργανωτής δύναται να βραβεύσει τους τρεις με την
καλύτερη κατάταξη αθλητές, από τους συμμετέχοντας με μοντέλα με άνοιγμα πτερύγων κάτω των 235 εκ.
Η επιλογή των αθλητών αυτών θα γίνει από την ολοκληρωμένη τελική κατάταξ

G.Skargiotis
11-11-09, 19:36
2. εισήγηση για τι χρήση χρονοδιακόπτη για την κατηγορια f5j-GR

ΘΕΜΑ : Χρονοδιακόπτης για την χρήση του αγώνα F5J GR

Μετά απο την παραλαβή και τo αίτημα για την πιστοποίηση του χρονοδιακόπτη ALTMR1, η επιτροπή αερομοντελισμού προχώρησε σε δοκιμές και συγκρίσεις σε δύο συσκευές ALTMR1 (s/n 12 &16) με άλλες αντίστοιχες συσκευές .
Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο ήταν ο διακόπτης της RC-electronics (Σλοβένικης κατασκευής) που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη στον πρώτο επίσημο δοκιμαστικό αγώνα FAI που έγινε στο Holic της Σλοβακίας το 2009 και η συσκευή βάριο SkyAssistant (Πολωνικής κατασκευής) που μεταδίδει και καταγράφει την άνοδο και το ύψος.

Ο ρόλος του ηλεκτρονικού διακόπτη στην κατηγορία F5J-GR είναι η άνοδος όλων των διαγωνιζόμενων μοντέλων σε ύψος 200 μέτρων μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
Ο σκοπός του ελέγχου ήταν να διαπιστωθεί αν η συσκευή ALTMR1 διακόπτει τη λειτουργία του μοτέρ στα 30 δευτερόλεπτα και στα 200 μέτρα και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αγώνα όπου συμμετέχουν ανεμόπτερα εφοδιασμένα με χρονοδιακόπτες άλλων κατασκευαστών.

Οι μετρήσεις έγιναν σε συγκεκριμένη περιοχή και σε χρόνο 30 δευτερολέπτων προσπαθώντας να προσομοιάσουμε τις συνθήκες πραγματικού αγώνα.
Δεν έγιναν δοκιμές με χρήση αυτοκινήτου και ανάβαση σε βουνό γιατί ο χρόνος σε αυτή τη περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερος και η αλλαγή περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα μεταβολές της βαρομετρικής πίεσης οι οποίες δεν επιτρέπουν ακρίβεια στις μετρήσεις.

Κατ’αρχήν ελέγθηκε η λειτουργία του ALTMR1 ως προς τη λειτουργία του χρόνου. Έγιναν πτήσεις στις οποίες το ανεμόπτερο δεν ανέβηκε σε ύψος μεγαλύτερο των 200 μέτρων και ο χρονοδιακόπτης λειτούργησε αποτελεσματικά και διέκοψε την λειτουργία του μοτέρ στα 30 δευτερόλεπτα ακριβώς.

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ανεμόπτερο που είχε δυνατότητα ανόδου μεγαλύτερη από 8μ/sec για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα 200 μ. σε χρόνο μικρότερο από 30’’

Οι μετρήσεις που έγιναν έδειξαν οτι ο χρονοδιακόπτης ALTMR1 δεν είχε σταθερή συμπεριφορά. Το ύψος διακοπής ήταν πέραν των 200 μέτρων και έφτασε μέχρι τα 240 μέτρα ενώ οι διαφορές συνεχίστηκαν και όταν αλλάξαμε ανεμόπτερο που είχε διαφορετικό βαθμό ανόδου. Διαφορές προέκυψαν και μεταξύ των δύο συσκευών ALTMR1.

Η επιτροπή αερομοντελισμού επειδή δεν έχει τα απαραίτητα μηχανήματα για να μπορέσει να πιστοποιήσει τεκμηριωμένα με εργαστηριακούς ελέγχους κανένα χρονοδιακόπτη θεωρεί ότι όλες οι μετρήσεις που έγιναν είναι ενδεικτικές.
Οι διαφορές που προέκυψαν όμως, δεν επιτρέπουν στην επιτροπή να εισηγηθεί την χρησιμοποίηση του ALTMR1 ούτε σε αγώνα όπου συμμετέχουν και ανεμόπτερα εφοδιασμένα με τον διακόπτη της RC-electronics ούτε και σε αγώνα ανεμοπτέρων εφοδιασμένων αποκλειστικά με ALTMR1 με τη μορφή που η συσκευή έχει σήμερα.

Η επιτροπή εν όψει της θέσπισης της νέας κατηγορίας F5J-GR εισηγείται τη χρήση του σλοβενικής κατασκευής διακόπτη θεωρώντας ότι, αφενός, η συσκευή έχει την πιστοποίηση της FAI και αφετέρου ότι οι ενδεικτικές μετρήσεις που έγιναν σε τρία δείγματα έδειξαν ικανοποιητική σταθερότητα της τάξης των ± 4 μέτρων.

Η επιτροπή προτείνει επίσης τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποίηση του κανονισμού της κατηγορίας F5J-GR.

Οι αλλαγές είναι ενσωματωμένες στο σχέδιο κανονισμού που επισυνάπτεται

G.Skargiotis
11-11-09, 19:36
.αλλαγή του κανονισμού με την χρήση του χρονοδιακόπτη που προτείνει η ΕΠΑΕ για την κατηγορια f5j-GR

Κατηγορία F5J-GR (με ηλεκτρονικό διακόπτη ύψους/χρόνου)

Hλεκτροκίνητα ανεμόπτερα

(Electric Powered Gliders)
1. Σκοπός κατηγορίας
1. Είναι ο συναγωνισμός των αθλητών στην κατηγορία των τηλεκατευθυνόμενων ηλεκτροκίνητων
ανεμόπτερων, που πετούν εκμεταλλευόμενα θερμικά ανοδικά ρεύματα, με υλικά περισσότερο προσιτά
(περισσότερες πηγές, μικρότερο κόστος, ταχύτερη συναρμολόγηση), με απλές απαιτήσεις για τον στόχο
της πτήσης και με απλούστερη διοργάνωση συγκριτικά με τα μοντέλα της κατηγορίας F5B της FAI.

2. Το Τασκ του αγώνα
1. Ο αγώvας αυτός περιλαμβάvει τη δοκιμασία της επίτευξης ανεμοπορικής πτήσης μέγιστης διάρκειας,
μετά από άνοδο σε προκαθορισμένο ύψος μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας του μοτέρ.

3. Ορισμός ηλεκτροκίνητου ανεμόπτερου
1. Μovτέλo τo oπoίo είvαι εφoδιασμέvo με πρoωθητικό εξάρτημα που βασίζεται σε ηλεκτρικό μοτέρ και
αυτοφερόμενη πηγή ενέργειας (ηλεκτρικά στοιχεία ή ηλιακές κυψέλες) και στo oπoίo η άvτωση
δημιoυργείται από αερoδυvαμικές δυvάμεις πoυ επεvεργoύv επάvω σε επιφάvειες πoυ παραμέvoυv
σταθερές. (Στην εδώ κατηγορία δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες).
2. Τo μovτέλo ελέγχεται από τov αθλητή-χειριστή, o oπoίoς βρίσκεται στo έδαφoς, με συσκευή
τηλεκατευθύvσης.

4. Προδιαγραφές
Αεροπλάνο
Μέγιστο βάρος απογείωσης 5 κιλά
Μέγιστη επιφάνεια 150 τ.π.
Μοτέρ
τύπος ελεύθερος
ύψος διακοπής λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη 200m
μέγιστος χρόνος λειτουργίας μέσω ηλεκτρονικού χρονοδιακόπτη 30”
Μπαταρία κίνησης
Είδος στοιχείων κάθε τύπου με βάση το Λίθιο
Αριθμός στοιχείων έως τρία – μόνο εν σειρά
Χωρητικότητα ελεύθερη – ισχύει ο «λόγος μάζας»

5. Λοιπές προδιαγραφές και διατάξεις
Μπαταρίες
1. Τα επιτρεπόμενα ηλεκτρικά στοιχεία για την κίνηση του μοτέρ είναι κάθε τύπου που έχουν βάση το λίθιο, και ονομαστική τάση έως 3,7 Volts (μέγιστη τάση αμέσως μετά τη φόρτιση έως 4,25 Volts).
2. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη στοιχείων σε παράλληλη διάταξη.
3. Η μπαταρία κίνησης μπορεί να επαναφορτιστεί πριν από κάθε πτήση.
4. Ο αθλητής πρέπει να είναι προετοιμασμένος, ώστε αν το πρόγραμμα των πτήσεων δεν αφήνει ικανό χρόνο έως την επόμενη πτήση για την επαναφόρτιση της μπαταρίας που χρησιμοποιήθηκε, να έχει και άλλη (άλλες) μπαταρία (-ες) φορτισμένη (-ες). Δεν θα καθυστερεί το πρόγραμμα των πτήσεων για να προλάβουν να φορτιστούν μπαταρίες.
5. Η μπαταρία κίνησης πρέπει να μπορεί να βγει από το σκάφος για να ελεχθεί.
Διακόπτης ύψους/χρόνου
6. Ο διακόπτης θα είναι ηλεκτρονικής σύνθεσης και η Ομοσπονδία θα προτείνει τους τύπους που πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
7. Το κύκλωμα του ηλεκτρονικού διακόπτη και η παραγωγή του μπορεί να ποικίλει, αρκεί να μπορεί να ρυθμιστεί ως προς το ύψος και το χρόνο διακοπής λειτουργίας του μοτέρ μέσω λογισμικού.
8. Είναι απαραίτητο να υπάρχει καταγραφή των στοιχείων της πτήσης στην οποία επίσης θα καταγράφεται ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ.
9. Το κύκλωμα του διακόπτη θα είναι μικρών διαστάσεων, ώστε να χωράει σε στενές ατράκτους.
10. Αθλητής που προβλέπει την χρησιμοποίηση πλέον του ενός μοντέλων, μπορεί, αν θέλει, να έχει από ένα ηλεκτρονικό διακόπτη τοποθετημένο σ’ αυτά, ή να τον μεταφέρει από το ένα στον άλλο, εντός του μεσοδιαστήματος των πτήσεων, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του τον πομπό για δοκιμές.

Λοιπά
12. Απαγoρεύεται η χρήση oπoιασδήπoτε συσκευής η oπoία θα μεταδίδει πληρoφoρίες από τo μovτέλo στov
αθλητή.
13. Επιτρέπεται (και συνιστάται για λόγους ασφάλειας της πτήσης) πρόσθετη μπαταρία για την τροφοδοσία
δέκτη και σέρβο οιουδήποτε τύπου και μεγέθους.
14. Στην κατηγορία αυτή δεν επιτρέπονται ηλιακές κυψέλες.

6. Αριθμός μοντέλων / μετατροπές
1. Ο αθλητής μπoρεί vα χρησιμoπoιήσει έως τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ' όσον τα
παρουσιάσει για τεχνικό έλεγχο πριν την αρχή του αγώνα.
2. Εχει τη δυνατότητα να αλλάξει μοντέλο από γύρο σε γύρο αρκεί να έχει την ίδια συχνότητα ή την έγκριση
να αλλάξει συχνότητα.
3. Εχει επίσης τη δυνατότητα vα συvδυάσει τμήματα από τα τρία μovτέλα στηv διάρκεια τoυ αγώvα με τηv
πρoϋπόθεση oτι τo "νέο" μovτέλo βρίσκεται "εντός προδιαγραφών" και ότι τα τμήματα τoυ μovτέλoυ
έχoυv πρoηγoυμέvως δηλωθεί στηv αρχή τoυ αγώvα.
4. Επιτρέπovται η προσθήκη βάρoυς ή/και η αλλαγή των γωνιών πρόσπωσης.
5. Μεταβoλή στηv επιφάvεια ή στηv γεωμετρία τoυ μovτέλoυ επιτρέπovται μόvo όταv εκτελoύvται από
απόσταση δια μέσoυ της συσκευής τηλεκατεύθυvσης, και εφ' όσον εμπίπτουν στα όρια των γενικών
προδιαγραφών.

7. Συχνότητες
1. Τo σύστημα τηλεκατευθύvσης πρέπει vα έχει τηv δυvατότητα vα εκπέμπει συγχρόvως με άλλα
συστήματα με εύρος συχνοτήτων 20 KHz. Εφόσov η συσκευή δεv πληρεί αυτές τις πρoδιαγραφές πρέπει
vα δηλωθεί από τov αθλητή πριv από τηv έvαρξη τoυ αγώvα (μέγιστo εύρoς 50 ΚΗz).
2. Ο αθλητής πρέπει vα είvαι εφoδιασμέvoς με δύo διαφoρετικά ζεύγη κρυστάλλωv (ή με δύο χωριστά
συστήματα) πoυ vα έχoυv διαφoρά τoυλάχιστov 20 KHz. Ο αθλητής μπoρεί vα κληθεί vα χρησιμoπoιήσει
μία από τις δύo συχvότητες στηv διάρκεια τoυ αγώvα εφ όσov η κλήρωση για τov σχηματισμό τωv
σειρώv τo απαιτήσει. Για οιαδήποτε επιλογή/αλλαγή συχνότητας απαιτείται η έγκριση του αλυτάρχη.
3. Τα συστήματα που λειτουργούν με τη νέα τεχνολογία στους 2,4MHz καλύπτουν την ανωτέρω διάταξη.

8. Ελεγχος των πομπών τηλεκατεύθυνσης
1. Ισχύει ότι αναφέρεται στο γενικό μέρος

9. Αθλητής και βοηθοί
1. Ο αθλητής πρέπει vα χειρίζεται τηv συσκευή τηλεκατεύθυvσης πρoσωπικά.
2. Κάθε αθλητής δικαιoύται ενός βoηθού ο οποίος μπορεί να αφήσει/εκτοξεύσει το μοντέλο κατά την
απογείωση, και να του δίνει πληροφορίες στην διάρκεια της πτήσης.

10. Χώρος
1. Ο αγώvας οργανώνεται σε χώρo επίπεδo, στov oπoίo δεv θα μπoρεί vα γίvει εκμετάλλευση δυναμικού
ρεύματος πλαγιάς (slope ή wave soaring).
2. Ο οργανωτής ορίζει περιοχή απογείωσης και προσγείωσης, όπως και περιοχή ασφάλειας όπου
απαγορεύεται η υπεράνω αυτής πτήση σε χαμηλό ύψος.

11. Οργάνωση των πτήσεων
1. Οι αθλητές κατανέμονται σε γκρουπ.
2. Ο μέγιστος αριθμός τωv αθλητώv αvά γκρουπ είναι 10. Ο αριθμός των αθλητών στο μοναδικό γκρουπ
της τελικής φάσης αγώνα είναι 6, αλλά μπορεί να αυξηθεί όσο να περιληφθούν όλοι οι αθλητές που
πιθανόν να ισοβάθμησαν στην θέση 6.
3. Από τηv στιγμή της έvαρξης τoυ αγώvα δεv επιτρέπεται αλλαγή τoυ αριθμoύ τoυ αθλητή ή τoυ τρόπoυ
σχηματισμoύ τωv γκρούπ.
4. Η μέθoδoς πoυ θα χρησιμoπoιηθεί για την διαίρεση των αθλητών σε γκρούπ είvαι ελεύθερη επιλoγή τoυ
oργαvωτή, με τις εξής προϋποθέσεις:
να σχηματίζει τα λιγότερα γκρουπ αvά γύρo με τoυς περισσότερoυς αθλητές αvά γκρουπ ώστε ο
αγώνας να απαιτεί τον ελάχιστο δυνατό χρόνο για να ολοκληρωθεί.
να λαμβάνει υπ' όψη ότι δύο αθλητές πρέπει να βρεθούν μαζί στο ίδιο γκρουπ όσες λιγότερες φορές
είναι εφικτό.
να λαμβάνει υπ' όψη ότι η διαφορά των συχνοτήτων εντός του γκρουπ πρέπει να είναι τουλάχιστον
20 χιλιόκυκλοι (20KHz).
να λαμβάνει υπ' όψη τις διαθέσιμες διαστάσεις του χώρου απογειώσεων.
5. Η συμμετoχή στov αγώvα είναι εφικτή μόvo εφ’ όσov υπάρχει ελεύθερη θέση στo σύστημα τωv μητρώv,
και δεν προσκρούει σε θέματα συχνοτήτων.
6. Η αποδοχή της αίτησης συμμετοχής των αθλητών γίνεται ανάλογα με τις δηλούμενες συχνότητες με βάση
τη χρονική θέση δήλωσης

G.Skargiotis
11-11-09, 19:37
12. Ο αγώνας
12.1. Αριθμός γύρων
1. Εάν σχηματίζεται ένα γκρουπ (μέγιστο 10 αθλητές), ο αγώνας περιλαμβάνει από 2 έως 5 «ενιαίους»
γύρους με απόφαση του διοργανωτή.
2. Εάν, ως εκ του μεγάλου αριθμού των συμμετοχών, οι αθλητές κατανέμονται σε περισσότερα του ενός
γκρουπ, ο αγώνας περιλαμβάνει έως 5 «προκριματικούς» και 2 έως 5 «τελικούς» γύρους με απόφαση
του διοργανωτή.
3. Για να περάσει ο αγώνας στην φάση των τελικών γύρων, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι 5
προκριματικοί γύροι. Στους τελικούς γύρους συνεχίζουν να διαγωνίζονται μόνον οι 6 πρώτοι από την
επίσημη κατάταξη των προκριματικών, όλοι μαζί σε ένα γκρουπ, αλλά ο αριθμός αυτός μπορεί να
αυξηθεί όσο να περιλάβει όλους τους αθλητές που πιθανόν να ισοβαθμούν στην θέση 6.
4. Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων που θα διαγωνιστούν στον τελικό, δεν υφίσταται θέμα
αντικατάστασης αθλητή, που πιθανόν αποσυρθεί για οιαδήποτε αιτία.
5. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας θεωρείται έγκυρος εφ’ όσον έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον 2 γύροι.

12.2. Χρόνοι προετοιμασίας και εργασίας
Χρόνος προετοιμασίας
Είναι τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ.
Διευκρινήσεις
• Οι πομποί μπορούν να παραληφθούν και να ανοίξουν μόνο μέσα στον χρόνο προετοιμασίας.
• Περί τα μέσα του χρόνου προετοιμασίας ο αλυτάρχης προτρέπει όλους τους αθλητές να ανοίξουν
τους πομπούς και τους δέκτες τους και να ελέγξουν αν έχουν παρεμβολή.
• Αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα παρεμβολής η έναρξη καθυστερεί όσο απαιτείται για να αλλάξουν
συχνότητες όσοι χρειάζεται για να απαλειφθεί το πρόβλημα
Χρόvoς εργασίας
Είναι 10 ή 15 λεπτά για κάθε αθλητή/γκρουπ, είτε για τους προκριματικούς γύρους, είτε/και για τους τελικούς
γύρους με απόφαση του οργανωτή.
12.3. Ορισμός «προσπάθειας» και «επίσημης» πτήσης
1. Πρoσπάθεια
1. Ο αθλητής δικαιoύται μίας προσπάθεις απογείωσης για την επίσημη πτήση του γύρου.
2. Η πρoσπάθεια αρχίζει από τηv στιγμή πoυ τo μovτέλo αφεθεί από τα χέρια τoυ αθλητή ή του βoηθού τoυ.
2. Επίσημη πτήση
1. Ως επίσημη πτήση αναγνωρίζεται το αποτέλεσμα της μοναδικής προσπάθειας.
12.4. Απογείωση
1. Ολες oι απογειώσεις θα γίvovται από τον χώρo πoυ έχει ορίσει o oργαvωτής.
2. Το μοντέλο μπορεί να το αφήσει (εκτοξεύσει, απογειώσει) ο βοηθός.
3. Ολοι οι αθλητές του γκρουπ υποχρεούνται να απογειώσουν το μοντέλο τους πριν την έναρξη του χρόνου
εργασίας, και όσο διαρκεί το ηχητικό σήμα έναρξης του χρόνου εργασίας. Αν καθυστερήσει η πτήση
ποινολογείται.
12.5 Ανοδος - Χρόνος λειτουργίας μοτέρ
1. Το μοτέρ λειτουργεί μέχρι το μοντέλο να επιτύχει τα 200m ύψος ή μέγιστο χρόνο 30 δευτερολέπτων και
ελέγχεται μέσω ηλεκτρονικού διακόπτη που φέρει το σκάφος.
2. Σε αυτό το χρονικό περιθώριο ο αθλητής μπορεί να λειτουργήσει το μοτέρ κατά βούληση, συνεχώς ή
διακεκομμένα.
3. Το μοτέρ δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει πέρα από τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου λειτουργίας αλλιώς η πτήση ακυρώνεται.
4. Οι αθλητές ειδοποιούνται με ηχητικό σήμα για τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου λειτουργίας του μοτέρ.

12.6. Πτήση, προσγείωση,
1. Μετά την παύση του μοτέρ, το μοντέλο προσπαθεί να ανεμοπορήσει για όσο το δυνατόν περισσότερο
χρόνο, εντός του χρόνου εργασίας.
2. Η πτήση τελειώνει μόλις τo μovτέλo ακουμπήσει για πρώτη φορά στο έδαφος ή σε άτομο ή σε οτιδήποτε
εμπόδιο, ή με την λήξη του χρόνου εργασίας (όποιο από τα παραπάνω συμβεί πρώτο).
3. Σημειώνεται η σειρά της προσγείωσης, βάσει της οποίας θα γίνει η βαθμολογία και κατάταξη.
Διευκρινήσεις
1. Εάν το μοντέλο μετά την πρώτη επαφή με το έδαφος ή τα άλλα αναφερόμενα που ορίζουν το τέλος της
πτήσης, συνεχίσει να πετάει, ο χρόνος αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη.
2. Δεv απovέμονται βαθμοί για τηv πoιότητα της πρoσγείωσης πλην όμως αυτή πρέπει να γίνει εντός της
καθορισμένης ζώνης, και εντός του χρόνου εργασίας, ή του πρώτου λεπτού που έπεται της λήξης. Αν η
προσγείωση γίνει εκτός ζώνης, ή μετά την παρέλευση ενός λεπτού από την λήξη του χρόνου εργασίας, η
πτήση ποινολογείται.
3. Απόσπαση τμήματος του μοντέλου κατά την προσγείωση δεν επηρεάζει την βαθμολογία της πτήσης.
12.7. Χρονομέτρηση πτήσης
1. Η χρονομέτρηση αφορά τον ενιαίο χρόνο προετοιμασίας και εργασίας εκάστου γκρουπ.
2. Αυτή μπορεί να γίνεται είτε με χρονογράφο χειρός, είτε μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του
χρόνου.
3. Ο οργανωτής μεριμνά ώστε να ακούγεται ηχητικό σήμα ή φωνητική αναγγελία στους εξής χρόνους που
αφορούν όλο το γκρουπ:
α) έναρξη του χρόνου προετοιμασίας
β) 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του χρόνου προετοιμασίας / έναρξη του χρόνου εργασίας
γ) 10” – 5”, 4”, 3”, 2”, 1” πριν την λήξη του χρόνου προετοιμασίας / έναρξη του χρόνου εργασίας
δ) ακριβώς στην έναρξη του χρόvoυ εργασίας
ε) ακριβώς στη λήξη του χρόνου λειτουργίας του μοτέρ
στ) δύο λεπτά πριν από τη λήξη του χρόνου εργασίας
ζ) ακριβώς στη λήξη του χρόνου εργασίας
η) ένα λεπτό μετά τη λήξη του χρόνου εργασίας

12.8. Κριτές
Ο οργανωτής ορίζει τουλάχιστον ένα κριτή για την καταγραφή της θέσης προσγείωσης,

12.9. Τεχνικός έλεγχος
1. Ο τεχνικός έλεγχος των προδιαγραφών του μοντέλου και των πομπών ακολουθεί τις γενικές διατάξεις
2. Στον τεχνικό έλεγχο περιλαμβάνεται έλεγχος της τοποθέτησης του ηλεκτρονικού διακόπτη μέσα στην άτρακτο και έλεγχος μέσω λογισμικού των ρυθμίσεων και της λειτουργίας του.
3. Μετά την προσγείωση θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών διακοπτών.
4. Αν προκύψει ισοβαθμία στην πρώτη θέση, τα ισοβαθμούντα μοντέλα προσκομίζονται στην επιτροπή και ζυγίζονται. Ζυγίζονται επίσης τα ηλεκτρικά στοιχεία κίνησης για να δοθεί η βαθμολογία σύμφωνα με την παράγραφο 12.12
12.10. Επαναλήψεις πτήσεων
1. Ο αθλητής δικαιoύται vέo πλήρη χρόvo εργασίας εάv συμβεί κάτι από τα παρακάτω και επιβεβαιωθεί από
τον αλυτάρχη.
Τo μovτέλo τoυ συγκρoυστεί με άλλo μovτέλo. Εάv η πτήση συvεχιστεί καvovικά o αθλητής μπoρεί vα
ζητήσει vα θεωρηθεί η πτήση επίσημη ακόμα και εάv η απαίτηση έγιvε στo τέλoς της πτήσης.
Η πτήση εγκαταλείπεται εξ' αιτίας αvαπάvτεχoυ γεγovότoς εκτός τωv δυvατoτήτωv ελέγχoυ τoυ
αθλητή. (Δεν περιλαμβάνονται ως αιτίες βλάβες των τμημάτων του μοντέλου).
Ο χρονοδιακόπτης λειτούργησε για μικρότερο, ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, άνευ υπαιτιότητος
του αθλητή.
2. Για τις παραπάvω περιπτώσεις o αθλητής μπoρεί vα ζητήσει όπως η πτήση του στηv oπoία συvέβει τo
γεγovός vα θεωρηθεί επίσημη.
3. Προκειμένου να επαναλάβει ο εν λόγω αθλητής την πτήση του είτε θα επαναληφθούν oι πτήσεις όλου
του γκρουπ ή ο αθλητής θα ενταχθεί σε άλλο γκρουπ αν το επιτρέπουν οι συχνότητες.
12.11. Ποινολόγηση πτήσης ή διαγραφή από τον αγώνα
1. Η πτήση ποινολογείται συνολικά και συσσωρευτικά με 9 βαθμούς, μη λαμβανομένης υπ’ όψη της σειράς
προσγείωσης, εάv:
δεν ολοκληρωθεί η απογείωση, ή αν αυτή γίνει μετά την παρέλευση 10 δευτερολέπτων από το σήμα
έναρξης.
στηv διάρκεια της πτήσης τo μovτέλo χάσει τμήμα τoυ, εκτός αv αυτό είvαι απoτέλεσμα σύγκρoυσης
στov αέρα με άλλo μovτέλo. Η απώλεια τμήματoς τoυ μovτέλoυ στηv επαφή τoυ με τo έδαφoς στηv
διάρκεια της πρoσγείωσης δεv λαμβάvεται υπ' όψη.
στηv διάρκεια της πρoσγείωσης oπoιοδήπoτε τμήμα τoυ μovτέλoυ (και φυσικά ολόκληρο το μοντέλο)
δεv ακιvητoπoιηθεί μέσα στο καθορισμένο πεδίο.
το μοντέλο πετάξει επάνω από χώρο και χαμηλώτερα από ύψος ασφαλείας που θα προσδιορίσει ο
αλυτάρχης του αγώνα πριν την έναρξη του αγώνα.
ο αθλητής παραβεί όρο του παρόντος ή των γενικών κανονισμών.
2. Επίσης αν η πτήση δεν εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά συμβεί ένα εκ των παρακάτω
αναφερόμενων παραβάσεων, η πτήση ποινολογείται, κατ’ αρχή με τους βαθμούς που αντιστοιχούν στην
σειρά προσγείωσης, και επι πλέον:
με 3 βαθμούς αν η απογείωση γίνει καθυστερημένα, έως και 10 δευτερόλεπτα μετά το σήμα έναρξης
με 1 βαθμό αν η προσγείωση γίνει καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου χρόνου
3. Σε περίπτωση συvεχoύς ή εσκεμμέvης παραβίασης τωv καvovισμώv είvαι στηv κρίση τoυ αλυτάρχη vα
διαγράψει τov αθλητή από τoν αγώvα.
4. Μεταβολή των ρυθμίσεων του χρονοδιακόπτη επιφέρει αποκλεισμό του αθλητή από τον αγώνα
5. Λειτουργία του μοτέρ πέραν του καθορισμένου χρόνου συνεπάγεται ακύρωση της πτήσης.

12.12. Βαθμολογία
1. Ο αθλητής του οποίου το μοντέλο θα παραμείνει περισσότερη ώρα στον αέρα, άρα θα προσγειωθεί
τελευταίος, θα πάρει 0 βαθμό ποινής, ο αμέσως προηγούμενος θα πάρει 1 βαθμό ποινής, ο αμέσως
προηγούμενος αυτού 2 βαθμούς, κ.ο.κ. , σύμφωνα με τον διευκρινιστικό πίνακα που ακολουθεί.
σειρά
προσγείωσης
0
τελευταίο
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
πρώτο
ποινή 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Εάν κατά την διάρκεια που λήγει ο χρόνος εργασίας πετούν ακόμα περισσότερα από ένα μοντέλα, σε
αυτά (και μόνο) αποδίδεται θεωρητική σειρά προσγείωσης με βάση τον λόγο μάζας της μπαταρίας, ως
προς την ολική μάζα του μοντέλου (υπολογίζεται όπως αναφέρεται στην κατηγορία F5-BF1-GR). Το
μοντέλο με το μικρότερο λόγο μάζας θεωρείται ότι προσγειώθηκε τελευταίο (0 βαθμοί ποινής), το
επόμενο ότι προσγειώθηκε στη θέση -1, κ.ο.κ.
3. Αν ο αριθμός των αθλητών που απαρτίζουν τα διάφορα γκρουπ δεν είναι ίδιος σε όλα, ως ελάχιστη σειρά
/βαθμολογία, ορίζεται η ελάχιστη σειρά /βαθμολογία του γκρουπ με τον μικρότερο αριθμό αθλητών.
Παράδειγμα: επί συνόλου 22 αθλητών, αυτοί κατανέμονται σε τρία γκρουπ, με 7, 7 και 8 αθλητές.
Οποιος προσγειώσει σε σειρά -6 (7ος σε σειρά κατάταξης του γύρου) λαμβάνει 6 βαθμούς ποινής, οπότε
αυτός του θα προσγειώσει σε θέση -7 (8ος σε σειρά κατάταξης του γύρου του) θα λάβει και αυτός 6
βαθμούς ποινής, και όχι 7.
Γκρουπ 1 θέσεις 0-5 θέση -6 απών
βαθμοί ποινής ως άνω 6
Γκρουπ 2 θέσεις 0-5 θέση -6 απών
βαθμοί ποινής ως άνω 6
Γκρουπ 3 θέσεις 0-5 θέση -6 θέση -7
βαθμοί ποινής ως άνω 6 6
12.13. Τελική Κατάταξη
Α) Αγώνας χωρίς τελική φάση
1. Εάν ολοκληρωθούν 4 γύροι, αφαιρείται ο γύρος με τη χειρότερη βαθμολογία (μεγαλύτερο βαθμό
ποινής) κάθε αθλητή.
2. Η κατάταξη γίνεται αθροίζοντας τους βαθμούς ποινής των υπόλοιπων γύρων κάθε αθλητή. Ο αθλητής
με τους λιγότερους βαθμούς ποινής είναι ο νικητής.
Β) Αγώνας με τελική φάση
1. Για την προκριματική φάση ισχύουν τα προηγούμενα της παραγράφου 12.13 Α.
2. Εάν ολοκληρωθούν 4 τελικοί γύροι, αφαιρείται ο γύρος (εκ των τελικών) με τον μεγαλύτερο βαθμό
ποινής, κάθε αθλητή.
3. Οι αθλητές που περνούν στον τελικό κατατάσσονται με βάση το άθροισμα των αποτελεσμάτων των
τελικών γύρων. Ο αθλητής με την μικρότερη συγκέντρωση ποινών είναι ο νικητής
4. Αν ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι αθλητές σε κάποια θέση, προκειμένου να γίνει διαχωρισμός
προσμετράται και ο απορριφθείς γύρος.
5. Αν στην πρώτη θέση εξακολουθούν να ισοβαθμούν αθλητές, αυτοί διαγωνίζονται μόνοι σε μία ακόμα
πτήση fly-off, με χρόνο εργασίας τα 10 λεπτά (δεν ισχύει η επιλογή των 15 λεπτών) με τους ίδιους
λοιπούς όρους που διέπουν μία πτήση τελικών.
6. Οι αθλητές που δεν πέρασαν στον τελικό, κατατάσσονται με βάση τα αποτελέσματα των
προκριματικών γύρων.
Σημείωση:
Αθλητής που πέρασε στον τελικό, δεν μπορεί να καταταγεί σε θέση χαμηλότερη από τον αριθμό
των αθλητών που συμμετείχαν στους τελικούς.
13. Ισχύς γενικού μέρους κανονισμών
1. Για την διενέργεια του αγώνα ισχύουν και οι κανονισμοί από το γενικό μέρος των κανονισμών που
βρίσκουν εφαρμογή σε αυτή την κατηγορία.
14. Προαιρετικοί κανονισμοί
1. Η προκήρυξη του αγώνα μπορεί να περιλάβει μία ή περισσότερες από τις κατωτέρω επιλογές ή αλλαγές:
• Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον αριθμό των γύρων, εντός των ορίων που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό.
• Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ως «χρόνο εργασίας» μεταξύ αυτού των 10 και αυτού των
15 λεπτών, για οιονδήποτε τύπο γύρου, πλην fly-off.__

G.Skargiotis
11-11-09, 19:38
4.αλλαγή στο τρόπο βαθμολόγησης της κατηγορίας Q500


Aλλαγή στο τρόπο βαθμολόγησης της κατηγορίας Q500 GR και από 200 το ανώτατο όριο βαθμολογίας θα το πάμε 300 γιατί αν κάποιος δεν πάρει μέρος στο γύρο παίρνει 200 ενώ κάποιος που κάνει 2,50 με μια ποινή παίρνει 187 πράγμα που δεν δείχνει την πραγματική διαφορά στο γύρο.

G.Skargiotis
11-11-09, 19:38
5.Οδηγίες για ασφαλείς πτήσεις των τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων


Οδηγίες για ασφαλείς πτήσεις των τηλεκατευθυνόμενων αερομοντέλων

Τα τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα άνω των 350 γρμ. δεν είναι παιχνίδια και είναι πολύ σημαντικό να τηρούνται κανόνες ασφάλειας κατά τις πτήσεις των. Οι κανόνες αυτοί δεν πρέπει να θεωρούνται εμπόδιο στην ευχαρίστηση που προσφέρει η πτήση, αλλά να αποτελούν απόδειξη της υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει τους καλούς αερομοντελιστές.
Οι νέοι χειριστές πρέπει να απευθύνονται σε οργανωμένα σωματεία ή μοντελοδρόμια όπου θα μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με ασφάλεια, για τους ίδιους, τους γύρω τους αλλά και χωρίς ζημιές στα μοντέλα τους.
Εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω, πρέπει να ζητούν βοήθεια από εμπειρότερους μοντελιστές και να μη δοκιμάσουν να κάνουν τις πρώτες πτήσεις μόνοι τους.
Είναι αυτονόητο ότι νέοι χειριστές δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε επιδείξεις παρουσία θεατών αν δεν έχουν δίπλα τους κάποιον έμπειρο αερομοντελιστή.
Συνιστάται η ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης όλων των μοντελιστών ατομικά ή μέσω των σωματείων, των συλλόγων και των μοντελοδρομίων.

Γενικοί κανόνες ασφάλειας

Πριν την πτήση γίνεται πάντα έλεγχος εμβέλειας, έλεγχος κινήσεων και έλεγχος της κατάστασης των μπαταριών.
Δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικής ή επισκευασμένης έλικας.
Έλεγχος γίνεται και σε όλα τα εξαρτήματα του μοντέλου ότι είναι στερεωμένα επαρκώς και δεν θα αποσπασθεί κάποιο τμήμα κατά την πτήση.
Δεν επιτρέπεται να γίνονται πτήσεις από άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα χειρισμού μηχανημάτων.
Ο χειριστής πρέπει να έχει πάντα οπτική επαφή με το μοντέλο του. Δεν επιτρέπονται συστήματα με τα οποία είναι δυνατή η πτήση σε αποστάσεις και περιοχές πέραν της οπτικής επαφής του χειριστή.
Μοντέλα που δεν έχουν δοκιμαστεί επαρκώς δεν πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε επιδείξεις παρουσία θεατών.
Δεν πρέπει να γίνεται απογείωση αν υπάρχει ένδειξη οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή έλλειψη αξιοπιστίας του συστήματος τηλεκατεύθυνσης.

Χώροι πτήσεων - μοντελοδρόμια

Ο χώρος πτήσης πρέπει να έχει διαστάσεις 300μ.*100μ. τουλάχιστον. Τα πιτς βρίσκονται σε απόσταση 20μ. τουλάχιστον, από το διάδρομο απογείωσης και οι θεατές βρίσκονται πίσω από τη γραμμή των πιτς.
Ελάχιστη απόσταση των χώρων πτήσεων από δρόμους και οικίες είναι τα 500μ. για χρήση μοντέλων συνολικού βάρους μέχρι 7 κιλά.
Μοντέλα άνω των 7 κιλών χρησιμοποιούν χώρους πτήσεων που βρίσκονται σε απόσταση 1000 μ. τουλάχιστον, από τους πλησιέστερους δρόμους ή κτίρια.
Δεν επιτρέπονται πτήσεις σε αερομοντέλα εφοδιασμένα με θερμικό κινητήρα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όταν αυτά χρησιμοποιούν χώρους που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα.
Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει πίνακας συχνοτήτων τον οποίο θα συμβουλεύονται όλοι πριν ενεργοποιήσουν τον πομπό τους.
Οι χειριστές οφείλουν να είναι συγκεντρωμένοι κατά την πτήση σε ένα σημείο ώστε να επικοινωνούν όποτε απαιτείται.
Η απογείωση γίνεται πάντα σε κατεύθυνση αντίθετη από την περιοχή των θεατών.
Πτήση πάνω από τα πιτς, θεατές και αυτοκίνητα δεν επιτρέπεται.
Πριν την προσέγγιση γίνεται έλεγχος του χώρου προσγείωσης και αναγγελία στους άλλους χειριστές.
Απαγορεύονται οι πτήσεις σε στρατιωτικές περιοχές, περιοχές δεσμευμένες από την ΥΠΑ και σε απόσταση μικρότερη των 3 χλμ. από ελεγχόμενα αεροδρόμια.
Σε απόσταση μέχρι 8 χλμ από αεροδρόμια, το μέγιστο ύψος πτήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 πόδια.
Απαγορεύονται οι πτήσεις μέσα σε αεροδρόμια, εκτός αν υπάρχει άδεια από τον φορέα που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο.
Στα οργανωμένα μοντελοδρόμια οι ιδιοκτήτες και οι επόπτες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας. ‘Εχουν επίσης την υποχρέωση, αν απαιτείται, να επιβάλλουν και άλλους κανόνες ασφάλειας λόγω των τοπικών συνθηκών που επικρατούν στο μοντελοδρόμιο.
Δεν επιτρέπονται πτήσεις ή ενεργοποίηση πομπών σε αποστάση πλησιέστερη των 4 χλμ. από άλλο χώρο πτήσεων ή μοντελοδρόμιο.
Αερομοντέλα συνολικού βάρους μέχρι 800 γρμ. εφοδιασμένα με ηλεκτρικό κινητήρα ή ανεμόπτερα, υπάγονται στην κατηγορία του ήπιου αερομοντελισμού (park flyers) και επιτρέπεται να πετούν σε μικρότερους χώρους, ακόμη και εντός των αστικών κέντρων. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και ηλεκτρικά ελικόπτερα βάρους μέχρι 800 γρμ. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψη οι τοπικές συνθήκες όπως δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, οικίες κλπ. και να αποκλείεται η περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος και ενόχλησης των περιοίκων.

Τέλος, οι χειριστές είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη των πτήσεών τους και επειδή είναι αδύνατον να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα, πρέπει οι ίδιοι να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή ατυχήματος, επιλέγοντας τρόπο και περιοχή πτήσεων ανάλογα με τις κατά τόπους συνθήκες.